Spanking ist eine Vorliebe von:

 

Lady Patricia Herrin Cora

Lady Enoma

aktiv/passiv

Bizarrlady Marlene
   
Herrin Katharina Mistress Jana