Knebel sind eine Vorliebe von:

 

Lady Patricia

Lady Enoma

aktiv/passiv

Mistress Jana Bizarrlady Marlene
 
Herrin Katharina Mistress Jana Herrin Cora